Entenem que el procés de venda d’un habitatge pot generar inquietuds, especialment pel que fa als impostos que cal abonar en fer la transacció. Aquí presentem els tributs clau que cal tenir en compte abans de concretar l’operació:

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal): Aquest gravamen es satisfà a l’ajuntament pertinent, i el seu càlcul es basa en l’augment del valor del terreny durant el període en què l’habitatge ha estat en propietat. És important tenir en compte que la quantia d’aquest impost pot fluctuar depenent de la localitat i del barri on es troba la propietat.

Benefici Patrimonial a l’IRPF: L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) constitueix una obligació fiscal indispensable a l’acte de compravenda d’un habitatge i es consigna a la declaració de renda que es presenta l’any següent. Si s’ha produït un benefici des del moment de l’adquisició fins a la venda, cal tributar sobre aquest benefici. Aquesta quantia s’estima com una proporció de la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició, una vegada es resten les despeses vinculades.

Despeses de Documentació: En la qualitat de venedor d’un habitatge, ets responsable d’obtenir i lliurar alguns documents necessaris al comprador. Això pot incloure el certificat d’eficiència energètica, la nota simple del Registre de la Propietat, i el certificat d’estar al dia en els pagaments a la comunitat de propietaris, entre altres.

Quan cal abonar aquests impostos en vendre un habitatge?

L’impost de l’IRPF per la venda d’un habitatge s’ha d’incloure a la declaració de la renda de l’any següent a la venda.

L’impost de plusvàlua, per altra banda, s’ha de satisfer dins dels 30 dies hàbils posteriors a la venda de l’habitatge, encara que aquest termini pot variar segons les normatives de cada ajuntament.