Què és el valor de referència cadastral i com funciona? Els valors cadastrals de referència són un conjunt de valors que els propietaris han de complir per poder vendre el seu immoble.

El juliol del 2021, el Govern va promulgar una Llei de Prevenció i Lluita contra el Frau, que inclou un nou valor de referència cadastral que entrarà en vigor l’1 de gener del 2022 sense efecte retroactiu, és a dir, que només aplicarà als immobles comprats a partir del 2022.

L’objectiu principal de l’aprovació d’aquest indicador per part del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública és traslladar la càrrega fiscal als consumidors i evitar el frau fiscal. Els nous valors es basen en el preu de compra de l’immoble i la superfície.

El valor també servirà a efectes de l’impost sobre el patrimoni, però només per a immobles adquirits a partir de l’1 de gener de 2022, no per al patrimoni preexistent.

Com funciona el valor de referència cadastral?

El valor cadastral és el preu de mercat estimat de l’immoble calculat aplicant una sèrie de normes per establir el que s’hauria de pagar per aquest mateix immoble en bon estat i lliure de càrregues o gravàmens en el moment de la seva adquisició.

Quins canvis suposarà per als consumidors el nou valor de referència?

L’import d’aquest nou valor repercutirà al pagament de la base imposable dels impostos de: ITP (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats) i ISD (Impost sobre Successions i Donacions).

En altres paraules, ‘de moment qui compri un habitatge usat abans que acabi l’any haurà de pagar l’ITP en funció del preu de compravenda, del preu escripturat al contracte de compravenda. A partir de l’1 de gener del 2022 es farà en funció del valor de referència de Cadastre.

Més informació: Idealista