Has de signar o redactar un contracte d’arrendament d’habitatge? Tant si ets el propietari d’un habitatge com l’inquilí que el lloga, és important entendre totes les clàusules abans de signar el contracte d’arrendament.

El contracte d’arrendament inclou tots els drets i obligacions de cadascuna de les parts, segons la Llei d’Arrendaments Urbans (L.A.O. 24/94 de 24 de novembre). Avui repassarem les clàusules bàsiques a incloure.

Clàusules del contracte d’arrendament

En primer lloc, hem de tenir present que la redacció del contracte d’arrendament ha de disposar d’un llenguatge clar i senzill. És aconsellable que ho redacti un API Col.legiat (amb registre aicat), un advocat especialitzat o bé seguir un model de contracte disponible de la Cambra de Comerç Girona.

Identificació de les parts

En l’encapçalament del contracte han d’aparèixer les dades identificatives d’ambdues parts, l’arrendatari i l’arrendador (nom i cognoms, NIF/NIE, domicili, etc.).

Informació de l’habitatge

En aquest apartat s’identifica la direcció exacta de l’immoble que es lloga i la informació de les dades registrals, el certificat d’eficiència energètica i la cèdula d’habitabilitat.

D’altra banda, també es pot informar sobre la situació de la comunitat de propietaris, si es lloga moblat o sense moblar.

Termini del contracte d’arrendament

La Llei d’Arrendaments Urbans assenyala que ‘la durada de l’arrendament serà lliurement pactada per les parts’. El termini d’arrendament ha d’incloure la durada i les pròrrogues del lloguer.

Un altre aspecte important és que inclogui la facultat de desistiment i la indemnització en cas d’incompliment sobre el terme d’arrendament acordat.

Garantia de renda

En aquesta clàusula, s’estableixen els termes de pagament del lloguer així com la forma de pagament. S’inclou informació sobre la fiança dipositada i l’import de les penalitzacions per incompliment de pagament.

Acord de despeses

L’acord de despeses és el document que inclou les despeses les quals s’encarrega a pagar cada part. Per exemple, l’arrendador sol fer-se càrrec de les despeses corresponents a la Comunitat de Propietaris i de l’I.B.I. En canvi, l’arrendatari ha de pagar els subministres (llum, aigua, gas, telèfon, etc.) i les taxes municipals (escombraries, clavegueram, etc.).