El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 ha estat aprovat amb un nou sistema d’ajuts amb diversos programes. L’objectiu general és cobrir les necessitats socials actuals i la limitació de recursos disponibles.

Entre els diversos plans desenvolupats es prioritza el foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges, amb especial atenció a les persones en situació de desnonament.

El Programa d’ajuts al lloguer d’habitatge, es centra en facilitar l’accés i la permanència a un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics.

Les quanties dels ajuts arriben fins al 30% del lloguer en el tram comprès entre 600 i 900 euros, en determinats àmbits, i definits segons la comunitat autònoma.

 

Ajuts pel lloguer i compra d’habitatge per a joves menors de 35 anys

 
En el Programa d’ajuts als joves l’objectiu és facilitar l’accés d’un habitatge digne i adequat a joves menors de 35 anys, ja sigui en règim de lloguer, amb ajuts fins al 50% del lloguer mensual, o mitjançant una ajuda directa per la compra d’habitatge.

Per a poder optar al lloguer d’un habitatge amb ajuts en l’import del lloguer mensual, s’han de complir una sèrie de requisits:

  • Habitatge habitual i permanent.
  • Ingressos inferiors a 22.558,77 €.
  • Import del lloguer mensual màxim de 600 €.
  • Habitatges localitzats en municipis inferiors a 5.000 habitants.

Els ajuts per a la compra d’un habitatge per a joves menors de 35 anys arriben fins a 10.800 euros, amb un límit del 20% del preu d’adquisició (inferior a 100.000 euros). Els requisits per a l’ajut en la compra d’habitatge són:

  • Habitatge d’ús habitual i permanent durant un mínim de 5 anys.
  • Ingressos en la unitat de convivència inferiors a tres vegades l’IMPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
  • Preu d’adquisició inferior a 100.000 €.
  • Habitatges localitzats en municipis inferiors a 5.000 habitants.